Activitats diverses a la Riera

Projectes


Projecte Rius

Des de la tardor de 2009 venim realitzant el Projecte Rius. Es tracta d'un projecte organitzat per l'Associació Hàbitats a Catalunya, on a través de grups de voluntaris s'avalua l'estat de salut dels diferents rius i rieres.

El nostre grup analitza la Riera de Caldes en el terme municipal de Caldes de Montbui. Fem dues inspeccions a l'any, una a la primavera i una a la tardor. Seleccionem un tram de riera d'entre 100 i 500 m. i analitzem diferents aspectes ecològics


riera

Les deixalles

Passejant per les rodalies de Caldes de Montbui, principalment pels marges de la riera, trobem tot tipus d’objectes, residus en definitiva, que amb la pluja i el vent acaben arribant als torrents i rieres, rius i per últim al mar.

Més informació

Screenshot from 2022-05-09 19-44-19